Informacje

Informację na temat całkowitych kosztów związanych z dokonaniem konkretnej czynności notarialnej, w tym wysokości taksy notarialnej, opłat sądowych i podatków, uzyskacie Państwo kontaktując się z Kancelarią za pośrednictwem e-mail: kielerski@notariusz-poznan.pl lub telefonicznie pod numerem 694 123 415.

Za dokonanie czynności notarialnych mogą Państwo zapłacić gotówką, kartą płatniczą lub – przed dokonaniem czynności notarialnej – przelewem na rachunek bankowy Kancelarii.

Jeżeli dana czynność notarialna będzie skutkowała obowiązkiem pobrania przez notariusza podatku oraz przekazania go do właściwego Urzędu Skarbowego, dokonanie tej czynności będzie uzależnione od wpłacenia podatku na rachunek bankowy Kancelarii przed dokonaniem czynności albo gotówką w Kancelarii w chwili dokonywania czynności. 

Informację o wysokości podatku podlegającego wpłacie na rachunek bankowy Kancelarii otrzymają Państwo z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wpłat proszę dokonywać na rachunek bankowy Kancelarii prowadzony przez ING Bank Śląski o numerze: 35 1050 1520 1000 0092 7968 5326

Opłaty

Podatki

Notariusz jest płatnikiem (oblicza, pobiera i przekazuje podatek właściwemu Urzędowi Skarbowemu) podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Notariusz uzależnia zawarcie umowy od wpłacenia przez strony podatku, to znaczy, że strony zobowiązane są wpłacić podatek na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed dokonaniem czynności albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania tej czynności.

Wysokość podatków określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Opłaty sądowe

Jeśli dokonywana czynność notarialna ma za przedmiot nieruchomość (sprzedaż, darowizna, zamiana, ustanowienie hipoteki itp.) notariusz pobierze opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekaże na rachunek właściwego sądu rejonowego, co jest warunkiem dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Wysokość opłat sądowych regulują przepisy art. 42 i nast. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, ustalane na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie notariusza ustalane jest indywidualne i jego wysokość podawana jest przed czynnością.

Maksymalne stawki czynności notarialnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksy notarialne

Opłata zależna jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej i wynosi:

Stawki maksymalne

Wartość czynności

Taksa notarialna

do 300 zł

100 zł

powyżej 3000 zł do 10 000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

powyżej 10 000 zł do 30 000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

powyżej 30 000 zł do 60 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł

1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł

4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł

6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł

1/2 maksymalnej stawki obowiązuje...

1/2 maksymalnej stawki naliczanej za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1596)
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
 11. ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o taksie
 12. przebieg licytacji lub przetargu
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529)
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn
  a. umowę deweloperską
 16. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej
 17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566)
 18. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej
 19. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

1/4 maksymalnej stawki obowiązuje...

1/4 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1.  ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

1/10 maksymalnej stawki obowiązuje...

1/10 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

umowę majątkową małżeńską — 400 zł

testament — 50 zł

testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku — 150 zł

testament zawierający zapis windykacyjny — 200 zł

odwołanie testamentu — 30 zł

zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić — 60 zł

zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego — 80 zł

pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności — 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności — 100 zł

oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku — 50 zł

Zgromadzenie spółek

 1. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
 2. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1 100 zł;
 3. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
 4. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł.

Poświadczenie

 1. własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300 zł,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł,
 2. zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,
 3. czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł,
 4. pozostawania przy życiu:some text
  • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  • w innym celu – 30 zł,
 5. pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Stawka za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

Protesty

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

 1. do 1 000 zł włącznie – 5 zł;
 2. powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5 proc. od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.

Pozostałe

Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200 zł.

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:
– w porze dziennej – 50 zł,
– w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł – za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

Ważne:
Do opisanych powyżej stawek należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) oraz koszty wypisów.