Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia

W akcie poświadczenia dziedziczenia stwierdza się, kto jest spadkobiercą osoby zmarłej.

Wymagane dokumenty

 1. dowody osobiste lub paszporty spadkobierców,
 2. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (oryginał)
  [Urząd wydający: dowolny Urząd Stanu Cywilnego]
 3. odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłego (jeśli był w związku małżeńskim)
  [Urząd wydający: dowolny Urząd Stanu Cywilnego]
 4. odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku małżonka spadkobiercy oraz spadkobierców, którzy zmienili nazwisko po zawarciu związku małżeńskiego – odpisy skrócone aktów małżeństwa
  [Urząd wydający: dowolny Urząd Stanu Cywilnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej]
 5. zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o posiadanym przez zmarłego numerze PESEL lub anulowany dowód osobisty zmarłego (z odciętym narożnikiem),
 6. testament (jeśli został sporządzony),
 7. oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeżeli już zostały złożone),
 8. umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli została zawarta).
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Wymagane informacje

 1. numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej po zmarłym,
 2. adres ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Podatek

Notariusz nie pobiera podatku przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercy zobowiązani są samodzielnie złożyć deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego.

Opłaty sądowe

Notariusz pobiera opłatę w wysokości 5,00 zł za wpis dokonywany w Rejestrze Spadkowym, którą przekazuje do Krajowej Rady Notarialnej po dokonaniu wpisu.pis roszczenia 150 zł lub wykreślenia prawa 75 zł.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz