Darowizna lokalu mieszkalnego

Darowizna lokalu mieszkalnego

Zazwyczaj darowizna nieruchomości dokonywana jest pomiędzy osobami spokrewnionymi i jest zwolniona z podatku. W umowie darczyńca może zobowiązać obdarowanego do określonego działania lub zaniechania (polecenie).

Wymagane dokumenty

  1. dowody osobiste lub paszporty stron - darczyńcy i obdarowanego,
  2. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowa sprzedaży/darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
  3. w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia 
    [Urząd wydający: Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości]
  4. świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli zostało sporządzone.
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Wymagane informacje

  1. numer księgi wieczystej,
  2. relacja rodzinna pomiędzy stronami - darczyńcy i obdarowanego,
  3. wskazanie wartości rynkowej lokalu,
  4. wskazanie terminu wydania lokalu.

Podatek

Zasadniczo umowa darowizny jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Darowizna zwolniona jest z podatku w sytuacji, gdy nabywca (obdarowany) jest wobec zbywcy (darczyńcy): małżonkiem, dzieckiem, wnukiem, rodzicem, dziadkiem, babcią, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą, teściem albo teściową.  

Jeżeli relacje rodzinne pomiędzy stronami nie skutkują zwolnieniem z podatku, notariusz zobowiązany jest obliczyć, pobrać i przekazać do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od darowizny. 

Notariusz uzależnia zawarcie przed nim umowy od wpłacenia podatku na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed dokonaniem darowizny albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania czynności. 

Stawki podatku określone są w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a ich wysokość zależna jest od relacji rodzinnej łączącej strony. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa nieruchomości, którą wskazują Strony podczas zawierania umowy.

Opłaty sądowe

W przypadku, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest nieruchomość (sprzedaż, darowizna, zamiana, ustanowienie hipoteki itp.) notariusz zobowiązany jest pobrać opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazać ją na rachunek właściwego sądu rejonowego, co jest warunkiem dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Wysokość opłat sądowych regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zazwyczaj opłaty wynoszą: 200 zł za wpis własności, 200 zł za wpis hipoteki. W pewnych przypadkach pobierane są opłaty za założenie księgi wieczystej 100 zł, wpis roszczenia 150 zł lub wykreślenia prawa 75 zł.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz