Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku może być złożone przed sądem albo notariuszem w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Wymagane dokumenty

  1. dowód osobisty lub paszport osoby składającej oświadczenie,
  2. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (oryginał),
  3. w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego:
    • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka [Urząd wydający: dowolny Urząd Stanu Cywilnego]
    • prawomocne postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego w sprawie udzielenia zezwolenia przedstawicielowi ustawowemu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka,
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Wymagane informacje

  1. imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania pozostałych spadkobierców ustawowych i testamentowych,
  2. informacje o istnieniu, treści i miejscu przechowywania testamentów spadkodawcy, (jeżeli zostały sporządzone),
  3. adres ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Podatek

Notariusz nie pobiera podatku przy sporządzaniu oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Spadkobierca przyjmujący spadek zobowiązany jest samodzielnie złożyć deklarację podatkową do właściwego Urzędu Skarbowego.

Opłaty sądowe

Notariusz nie pobiera opłat sądowych w związku ze sporządzeniem oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz