Podział majątku

Podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków możliwy jest po rozwodzie, ustanowieniu pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej albo separacji. Majątek dzielony jest na zasadach ustalonych pomiędzy małżonkami.

Wymagane dokumenty

  1. umowa majątkowa małżeńska ustanawiająca ustrój rozdzielności majątkowej albo prawomocny wyrok rozwodowy albo prawomocne postanowienie sądu o separacji;
  2. w przypadku, gdy w skład majątku podlegającego podziałowi wchodzi nieruchomość:
    • podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowa sprzedaży/darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią),
    • w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia [Urząd wydający: Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości]
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Wymagane informacje

  1. w jaki sposób zostanie podzielony majątek wspólny,
  2. czy zostanie nałożony obowiązek spłaty drugiej strony, ewentualnie inne świadczenia pieniężne, wskazanie terminu spłaty oraz numer konta, na który spłata nastąpi,
  3. wskazanie wartości rynkowej nieruchomości.

Podatek

Notariusz nie pobiera podatku w związku z zawarciem umowy o podział majątku wspólnego małżonków.

Opłaty sądowe

W przypadku, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest nieruchomość notariusz zobowiązany jest pobrać opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazać ją na rachunek właściwego sądu rejonowego, co jest warunkiem dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Wysokość opłat sądowych regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zazwyczaj opłaty wynoszą: 150 zł za wpis własności, 200 zł za wpis hipoteki. W pewnych przypadkach pobierane są opłaty za założenie księgi wieczystej 100 zł, wpis roszczenia 150 zł lub wykreślenia prawa 75 zł.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz