Sprzedaż działki

Sprzedaż działki

Sprzedaż może dotyczyć całej nieruchomości objętej księgą wieczystą albo poszczególnych działek (działki) wchodzących w jej skład.

Wymagane dokumenty

 1. dowody osobiste lub paszporty stron,
 2. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowa sprzedaży/darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 3. wypis z rejestru gruntów, a w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej
  [Urząd wydający: Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na położenie nieruchomości]
 4. w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  [Urząd wydający: Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości]
 5. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy 
  [Urząd wydający: Urząd Miasta lub Gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości]
 6. zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy, Burmistrza lub Prezydenta Miasta informujące o tym, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji (ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.) wraz z informacją czy zostało przewidziane prawo pierwokupu, 
  [Urząd wydający: Urząd Miasta lub Gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości]
 7. zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy, Burmistrza lub Prezydenta Miasta informujące o tym, czy sprzedawana nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej 
  [Urząd wydający: Urząd Miasta lub Gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości]
 8. zaświadczenie wydane przez Starostę, z którego będzie wynikało, że nieruchomość nie jest gruntem objętym uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
  [Urząd wydający: Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na położenie nieruchomości]
 9. przy podziale nieruchomości: mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja Wójta Gminy, Burmistrza lub Prezydenta Miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału,
 10. gdy nieruchomość została podzielona geodezyjnie, a podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej 
  [Urząd wydający: Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na położenie nieruchomości]
 11. zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku zameldowanych osób (dla zabudowanych nieruchomości gruntowych) 
  [Urząd wydający: Urząd Miasta lub Gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości]
 12. w przypadku działki zabudowanej dodatkowo: 
  • wypis z kartoteki budynków [Urząd wydający: Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na położenie nieruchomości]
  • świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli zostało sporządzone.
 13. przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska.
 14. wskazanie wartości rynkowej nieruchomości,
 15. wskazanie ustalonej pomiędzy stronami ceny sprzedaży, sposobu i terminu zapłaty, numeru konta sprzedającego oraz terminu wydania nieruchomości.
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Wymagane informacje

 1. numer księgi wieczystej,
 2. wskazanie wartości rynkowej nieruchomości,
 3. wskazanie ustalonej pomiędzy stronami ceny sprzedaży, sposobu i terminu zapłaty, numeru konta sprzedającego oraz terminu wydania nieruchomości.

Podatek

Przy sprzedaży nieruchomości notariusz zobowiązany jest obliczyć, pobrać i przekazać do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Notariusz uzależnia zawarcie przed nim umowy od wpłacenia podatku na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności sprzedaży albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania czynności. 

Stawki podatku określone są w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zazwyczaj podatek wynosi 2 % wartości rynkowej nieruchomości, którą wskazują Strony podczas umowy. Jeżeli zakup jest kredytowany, pobierany jest również podatek od ustanowienia hipoteki, który wynosi zazwyczaj 19 zł.

Opłaty sądowe

W przypadku, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest nieruchomość (sprzedaż, darowizna, zamiana, ustanowienie hipoteki itp.) notariusz zobowiązany jest pobrać opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazać ją na rachunek właściwego sądu rejonowego, co jest warunkiem dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Wysokość opłat sądowych regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zazwyczaj opłaty wynoszą: 200 zł za wpis własności, 200 zł za wpis hipoteki. W pewnych przypadkach pobierane są opłaty za założenie księgi wieczystej 100 zł, wpis roszczenia 150 zł lub wykreślenia prawa 75 zł.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz