Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać poprzedzona umową przedwstępną. Strony ustalają warunki w tym cenę, termin zapłaty i wydania lokalu.

Wymagane dokumenty

 1. dowody osobiste lub paszporty stron,
 2. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowa sprzedaży/darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 3. w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia 
  [Urząd wydający: Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości]
 4. zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami wydane przez zarządcę/spółdzielnię,
 5. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w sprzedawanym lokalu 
  [Urząd wydający: Urząd Miasta lub Gminy właściwy ze względu na położenie lokalu/budynku mieszkalnego],
 6. świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli zostało sporządzone,
 7. przy rozdzielności majątkowej – umowa majątkowa małżeńska.
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Wymagane informacje

 1. numer księgi wieczystej,
 2. wskazanie wartości rynkowej lokalu,
 3. wskazanie ustalonej pomiędzy stronami ceny sprzedaży, sposobu i terminu zapłaty, numeru konta sprzedającego oraz terminu wydania lokalu.

Podatek

Przy sprzedaży nieruchomości notariusz zobowiązany jest obliczyć, pobrać i przekazać do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Notariusz uzależnia zawarcie przed nim umowy od wpłacenia podatku na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed dokonaniem czynności sprzedaży albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania czynności. 

Stawki podatku określone są w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zazwyczaj podatek wynosi 2 % wartości rynkowej nieruchomości, którą wskazują Strony podczas umowy. Jeżeli zakup jest kredytowany, pobierany jest również podatek od ustanowienia hipoteki, który wynosi zazwyczaj 19 zł.

Opłaty sądowe

W przypadku, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest nieruchomość (sprzedaż, darowizna, zamiana, ustanowienie hipoteki itp.) notariusz zobowiązany jest pobrać opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazać ją na rachunek właściwego sądu rejonowego, co jest warunkiem dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Wysokość opłat sądowych regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zazwyczaj opłaty wynoszą: 200 zł za wpis własności, 200 zł za wpis hipoteki. W pewnych przypadkach pobierane są opłaty za założenie księgi wieczystej 100 zł, wpis roszczenia 150 zł lub wykreślenia prawa 75 zł.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz