Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być zbywane na takich samych zasadach jak lokal mieszkalny. Na prawie może zostać ustanowiona hipoteka zabezpieczająca.

Wymagane dokumenty

 1. dowody osobiste lub paszporty stron,
 2. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego – np. umowa sprzedaży/darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa ze spółdzielnią),
 3. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu oraz o braku zaległości w opłatach za lokal, a w przypadku gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej i wypis z rejestru gruntów dla działki, na której posadowiony jest budynek.
 4. w przypadku, gdy prawo do lokalu zostało nabyte w drodze spadku, zasiedzenia, albo darowizny - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia 
  [Urząd wydający: Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości]
 5. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w sprzedawanym lokalu
  [Urząd wydający: Urząd Miasta lub Gminy właściwy ze względu na położenie lokalu/budynku mieszkalnego]
 6. przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – umowa majątkowa małżeńska.
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Wymagane informacje

 1. numer księgi wieczystej,
 2. wskazanie wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 3. wskazanie ustalonej pomiędzy stronami ceny sprzedaży, sposobu i terminu zapłaty, numeru konta sprzedającego oraz terminu wydania lokalu.

Podatek

Przy sprzedaży nieruchomości notariusz zobowiązany jest obliczyć, pobrać i przekazać do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Notariusz uzależnia zawarcie przed nim umowy od wpłacenia podatku na rachunek bankowy notariusza przed dokonaniem czynności sprzedaży albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania czynności. 

Stawki podatku określone są w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zazwyczaj podatek wynosi 2 % wartości rynkowej nieruchomości, którą wskazują Strony podczas umowy. Jeżeli zakup jest kredytowany, pobierany jest również podatek od ustanowienia hipoteki, który wynosi zazwyczaj 19 zł.

Opłaty sądowe

W przypadku, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (sprzedaż, darowizna, zamiana, ustanowienie hipoteki itp.) notariusz zobowiązany jest pobrać opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazać ją na rachunek właściwego sądu rejonowego, co jest warunkiem dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Wysokość opłat sądowych regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zazwyczaj opłaty wynoszą: 200 zł za wpis własności, 200 zł za wpis hipoteki. W pewnych przypadkach pobierane są opłaty za założenie księgi wieczystej 100 zł, wpis roszczenia 150 zł lub wykreślenia prawa 75 zł.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz