Ustanowienie hipoteki

Ustanowienie hipoteki

Hipoteka na nieruchomości może być ustanowiona na zabezpieczenie spłaty różnych zobowiązań, wynikających np. z umów pożyczek, kredytu, leasingu, i podlega wpisowi do księgi wieczystej.

Wymagane dokumenty i informacje

 1. dowód osobisty lub paszport osoby ustanawiającej hipotekę,
 2. numer księgi wieczystej nieruchomości obciążanej hipoteką,
 3. podstawa nabycia nieruchomości lub prawa, na którym ma być ustanowiona hipoteka (wypis aktu notarialnego – np. umowa sprzedaży/darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 4. w przypadku, gdy obciążana hipoteką nieruchomość (lub prawo) została nabyta w drodze spadku, zasiedzenia, darowizny albo nieodpłatnego zniesienia współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia
  [Urząd wydający: Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości]
 5. umowa kredytu, pożyczki lub inny dokument określający wierzytelność, która ma zostać zabezpieczona hipoteką,
 6. w przypadku ustanawiania hipoteki przez spółkę:
  • aktualny jednolity tekst umowy spółki,
  • uchwała odpowiednich organów spółki, jeżeli z przepisów prawa albo z umowy spółki wynika obowiązek podjęcia uchwały o ustanowieniu hipoteki.
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Podatek

Przy sporządzaniu oświadczenia o ustanowieniu hipoteki notariusz zobowiązany jest obliczyć, pobrać i przekazać do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Notariusz uzależnia zawarcie przed nim umowy od wpłacenia podatku na rachunek bankowy kancelarii notarialnej przed dokonaniem czynności sprzedaży albo gotówką w kancelarii notarialnej w chwili dokonywania czynności. 

Stawki podatku określone są w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zazwyczaj podatek wynosi 19 zł - w przypadku, gdy hipoteka zabezpiecza wierzytelność o wysokości nieustalonej oraz 0,1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - jeżeli hipoteka zabezpiecza wierzytelności istniejące.

Opłaty sądowe

W przypadku, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest nieruchomość (sprzedaż, darowizna, zamiana, ustanowienie hipoteki itp.) notariusz zobowiązany jest pobrać opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej i przekazać ją na rachunek właściwego sądu rejonowego, co jest warunkiem dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Wysokość opłat sądowych regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zazwyczaj opłata za wpis hipoteki wynosi 200 zł. W pewnych przypadkach pobierane są opłaty za założenie księgi wieczystej 100 zł, wpis roszczenia 150 zł lub wykreślenia prawa 75 zł.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz