Utworzenie fundacji rodzinnej

Utworzenie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna służy zabezpieczeniu rodzinnego majątku w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przyszłym pokoleniom oraz daje możliwość skorzystania z preferencji podatkowych.

Wymagane dokumenty

 1. dowód osobisty lub paszport fundatora (fundatorów),
Lista potrzebnych dokumentów – pobierz (PDF)

Wymagane informacje

Projekt statutu lub szkic założeń zawierający:

 1. nazwę i siedzibę fundacji;
 2. szczegółowy cel;
 3. beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących mu uprawnień;
 4. zasady prowadzenia listy beneficjentów;
 5. zasady, w tym szczegółowy tryb, zrzeczenia się uprawnień przez beneficjenta;
 6. czas trwania, jeżeli jest oznaczony;
 7. wartość funduszu założycielskiego;
 8. zasady powoływania i odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członków organów fundacji rodzinnej, a także zasady reprezentacji fundacji rodzinnej przez zarząd albo przez inne organy fundacji rodzinnej w przypadkach wskazanych w ustawie;
 9. podmiot uprawniony do zatwierdzenia czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji;
 10. co najmniej jednego beneficjenta uprawnionego do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów;
 11. zasady zmiany statutu;
 12. przeznaczenie mienia fundacji rodzinnej po jej rozwiązaniu, w tym określenie beneficjenta uprawnionego do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej;
 13. ewentualne dodatkowe postanowienia statutu określające:
  • zasady współpracy lub współdziałania organów fundacji rodzinnej;
  • szczegółowe okoliczności rozwiązania fundacji rodzinnej;
  • wytyczne dotyczące inwestowania majątku fundacji rodzinnej;
  • dopuszczenie utworzenia jednostki terenowej albo jednostek terenowych.

Podatek

Notariusz nie pobiera podatku przy tworzeniu fundacji rodzinnej.

Opłaty sądowe

Notariusz nie pobiera opłat sądowych przy tworzeniu fundacji rodzinnej.

Wynagrodzenie notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, obliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna powiększana jest o należny podatek od towarów i usług (23%).

Konkretną wysokość taksy notarialnej notariusz ustala ze stronami czynności.

Kontakt

Istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej o innej porze, również w sobotę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dzięki!
Twoja wiadomość została wysłana.
Coś poszło nie tak, sprawdź dane i spróbuj jeszcze raz